Tylův dům kulturní a společenské akce Polička

Pronájem

_____________________________________________________________________________

 

VELKÝ SÁL TYLOVA DOMU POLIČKA

Tylův dům v Poličce

• Kapacita míst k sezení: 438
• Minimální doba nájmu sálu jsou 4 hodiny (1 hodina přípravy, 2 hodiny trvání samotné akce a 1 hodina vyklízení)
• Nájemce je povinen zajistit 2-4 uvaděčky.
• Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, technici, ubrusy, dataprojektor…

1) Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady (nekomerční akce)
→ při sedadlové úpravě sálu, trvání vč. přípravy max. 2 hodiny … 2 000 Kč /akce
→ za první 4 hodiny nájmu … 4 000 Kč /4 hodin
→ za každou další započatou hodinu … 800 Kč /1 hodina
→ balkon – jednotná sazba na akci … 1000 Kč /1 akce

V ceně nájmu je: velký sál, vestibul, předsálí a přísálí, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

2) Koncerty, divadla, sportovní a společenské akce (komerční akce)
→ za první 4 hodiny nájmu … 12 000 Kč /4 hodiny
→ za každou další započatou hodinu … 800 Kč /1 hodina
→ balkón – jednotná sazba na akci … 1 000 Kč /1 akce

V ceně nájmu je: velký sál, balkon, vestibul, předsálí a přísálí, pořadatelské šatny, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

_____________________________________________________________________________

 

MALÝ SÁL TYLOVA DOMU POLIČKA /1. patro/

 

Tylův dům Polička

• Kapacita míst k sezení: 117
• Minimální doba nájmu sálu jsou 4 hodiny (jedna hodina přípravy, 2 hodiny trvání samotné akce a jedna hodina vyklízení)
• Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, technici, ubrusy, dataprojektor…

Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady, spolková činnost, prezentace
→ za první 4 hodiny nájmu … 2 000 Kč /4 hodiny
→ za každou další započatou hodinu … 400 Kč /1 hodina

V ceně nájmu je: malý sál, vestibul, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

 

_____________________________________________________________________________

 

DIVADELNÍ BAR TYLOVA DOMU POLIČKA /1. patro/

Tylův dům Polička

• Kapacita míst k sezení: 28 míst

Rauty, společenské akce
→ za první 4 hodiny pronájmu … 1 000 Kč /4 hodiny
→ za každou další započatou hodinu … 400 Kč /1 hodina

Minimální doba pronájmu vinárny jsou 4 hodiny (včetně přípravy a vyklízení)
V ceně pronájmu prostor baru s lednicí, standartní vybavení vinárny.
Možnost doobjednání zapůjčení jídelního inventáře a prádla dle nabídky a ceníku.

 

_____________________________________________________________________________

 

SÁLEK BOHUSLAVA MARTINŮ /1. patro/

Tylův dům Polička

Vernisáže, výstavy, společenské akce , školení
za každou hodinu nájmu … 500 Kč /1 hodina
→ průběh výstavy (dle otevírací doby TD) … zdarma

Možnost zapůjčení výstavních stojanů a cliprámů

 

_____________________________________________________________________________

 

VESTIBUL TYLOVA DOMU POLIČKA /přízemí/

Tylův dům Polička

• Rozměr vestibulu 7 x 17 m + 2 šatny 2,5 x 6 m

Prodejní akce, výkup zlata…
→ komerční akce do 5 hodin (včetně přípravy a vyklízení) … 1 500 Kč /5 hodin
→ za každou další započatou hodinu … 350 Kč /1 hodina
→ výkup zlata – cena za akci (max. 6 hodin) … 350 Kč /1 akce

V ceně nájmu je: energie, zapůjčení stolů a židlí dle objednaného počtu, úklid po akci

 

_____________________________________________________________________________

 

UČEBNA TYLOVA DOMU POLIČKA /II. patro/

 

Tylův dům Polička

• Kapacita míst k sezení: 19 míst

Kurzy, přednášky, schůze
→ za každou hodinu nájmu … 300 Kč /1hodina

V ceně nájmu je zapůjčení Flipchartu, standartní vybavení prostor, energie, úklid po akci
Možnost zapůjčení dataprojektoru apod. dle ceníku.

 

_____________________________________________________________________________

 

KUCHYŇKA /I. patro/

Tylův dům Polička

Pro zajištění přípravy či ohřívání jídel a nápojů, rautů – nikoli vaření
→ za každý den akce … 500 Kč /1 akce

V ceně pronájmu je zapůjčení standartního vybavení – mikrovlnka, el. sporák, lednice.
Možnost doobjednání zapůjčení jídelního inventáře a prádla dle nabídky a ceníku.

_____________________________________________________________________________

 

KOMPLETNÍ NÁJEM PROSTOR TYLOVA DOMU POLIČKA

Plesy, společenské večery
→ přípravné práce – výzdoba sálu pořadatelem, navážení zboží
bez pomoci techniků …..  0 Kč/1 hodina
→ přípravné práce – nácviky
se zvukařem a osvětlovačem ….. 300 Kč/1 hodina
→ přípravné práce – před začátkem akce
otevření pro pořadatele ….. 300 Kč/1 hodina
→ každá 1 hodina trvání akce  …..  4 000 Kč/1 hodina
→ služba zvukaře během akce  ….. 300 Kč/1 hodina
→ vyklízecí práce – po skončení akce  …..  300 Kč/1 hodina
→ vyklízecí práce – odvoz materiálu ….. 0 Kč/1 hodina
→ pokud nebude pořadatel požadovat malý sál – sleva  ….. – 800 Kč/1 hodina

Nájem je sjednán na základě uzavřené smlouvy, dle objednávky včetně konkrétních služeb a časového harmonogramu.
V ceně nájmu je: velký sál, balkón, vestibul, předsálí, přísálí, malý sál, pořadatelské šatny, kuchyňka, divadelní vinárna, příprava a úklid prostor, základní statické nasvícení, technická služba, energie.
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, osvětlovač, zvukař, ubrusy, dataprojektor…
Pořadatel je povinen zajistit pořadatelskou službu a požární preventivní hlídku.
Upozornění: občerstvení v TD zajišťuje pořadatel.

 

• Kontraktační trhy, výstavy, prezentace
→ za první hodinu nájmu  ….. 12 000 Kč/1 hodina
→ za každou další započatou hodinu trvání akce ….. 3 500 Kč/1 hodina
→ za každou započatou hodinu přípravy či vyklízení  ….. 1 000 Kč/1 hodina

Nájem je sjednán na základě uzavřené smlouvy, dle objednávky včetně konkrétních služeb a časového harmonogramu.
V ceně pronájmu je: sál, balkon, vstupní hala, horní vestibul, kuřárna dle dohody, panely, příprava a úklid prostor, základní statické nasvícení a ozvučení, technická služba, energie.
Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku: šatnářky, uvaděčky, osvětlovač, zvukař, ubrusy, dataprojektor…

 

_____________________________________________________________________________

 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH K NÁJMU PROSTOR TYLOVA DOMU

Služba
→  Uvaděč/ka ….. 100 Kč/1 hodina
→  Šatnářka  …..  100 Kč/1 hodina
→  Technik  …..     300 Kč/1 hodina
→  Ozvučení  ……  300 Kč/1 hodina
→  Osvětlení   …… 300 Kč/1 hodina
→  Hasič   …..  300 Kč/1 hodina
→  Zajištění propagace akce v rámci programu TD
Jitřenka, Kulturní kalendář, web TD  …..  500 Kč/akce/měsíc

 

•  Zapůjčení movitých věcí
→  Ubrusy textilní   ……  20 Kč/ks
→  Dataprojektoru   ……  450 Kč/akce
→  Notebook   ……  450 Kč/akce
→  Židle -mimo TD    ……  10 Kč/ks
→  Stůl -mimo TD   …….  15 Kč/ks
→  Výstavní stojan -mimo TD  ……  30 Kč/ks
→  Jídelní inventář (talíře, sklenice, příbory)  …… 100 – 500 Kč/den
Poškozený majetek nahradí pořadatel stejným či po dohodě obdobným kusem.

 

_____________________________________________________________________________

 

PODMÍNKY NÁJMU TYLOVA DOMU (TD)

1) Podmínky se vztahují na všechny prostory Tylova domu a v jeho bezprostřední blízkosti.
2) Tylův dům je příspěvkovou organizací města Poličky, hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele a má právo ho pronajímat v souladu s hlavní činností organizace dle zřizovací listiny.
3) Není přípustné užívat pronajaté prostory TD bez přítomnosti službu konajícího kulturního či technického zaměstnance. V době mimo službu zaměstnanců je budova střežena ochranným systémem.
4) Ve všech prostorách budovy je zákaz kouření.
5) Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat prostory a vnitřní vybavení TD.
6) Nájemce je povinen bez prodlení nahlásit jakoukoliv zjištěnou závadu službu konajícímu pracovníkovi.
7) Všichni návštěvníci TD musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně.
8) Záměr a plánovaný termín akce je nutné konzultovat telefonicky či emailem s ředitelkou organizace. Vzhledem k dlouhodobému plánování programu Tylova domu doporučujeme zamlouvat termín v dostatečném předstihu. Pokud nebude do dvou týdnů po sjednání termínu doručena vyplněná objednávka, bude termín uvolněn dalšímu zájemci.
9) Nájemní vztah u drobných akcí je sjednán na základě potvrzené objednávky, jejíž součástí je konkrétní specifikace pronajímaných prostor dle ceníku, časový harmonogram akce, požadavky na poskytnutí služeb a vybavení. Objednávku je možné doručit písemně či elektronicky. Potvrzením ředitelkou organizace je nájemní vztah považován za sjednaný.
10) Pro akce většího rozsahu jako jsou plesy, kontraktační akce, přehlídky a festivaly slouží objednávka jako podklad pro vyhotovení nájemní smlouvy, která specifikuje blíže podmínky nájmu a musí být podepsána oběma stranami.
11) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je v ceně nájmu zahrnuta příprava a úklid pronajatých prostor dle požadavků nájemce, náklady na elektřinu, vodu, teplo, služba konajícího kulturního a technického zaměstnance zajišťující bezpečnost a provoz v budově.
12) V ceně nejsou zahrnuty žádné služby poskytované ke konkrétní akci – službu šatnářky, uvaděčky, technických pomocníků, osvětlovače, zvukaře a dalších je nutné doobjednat dle konkrétních požadavků.
13) Pokud zajištuje službu v šatně pořadatel vlastními pracovníky, TD za uložené věci neručí.
14) Situace, které ceník neřeší, budou smluveny individuálně s ředitelkou Tylova domu.

_____________________________________________________________________________

Ceník a provozní řád platný od 1. 1. 2019


Poslední aktualizace 5. Únor 2019